Regulamin akcji

Wielkie testowanie kultowej koloryzacji kwasowej Redken Shades EQ Bonder Inside

§1
Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem akcji pod nazwą „Wielkie testowanie kultowej koloryzacji kwasowej Redken Shades EQ Bonder Inside” (dalej „Akcja”) prowadzonej na podstawie niniejszego regulaminu jest L’Oréal Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 62, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000063684, NIP 5240303375, kapitał zakładowy 1.886.500 zł, BDO 000006048 (dalej „Organizator”).

 2. W Akcji uczestniczyć mogą wyłącznie fryzjerzy prowadzący własną działalność gospodarczą albo fryzjerzy zatrudnieni w salonach fryzjerskich na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (dalej „Uczestnicy”).

 3. W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Akcji, a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

 4. Udział w Akcji i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne. Przed przystąpieniem do Akcji należy zapoznać się z jego Regulaminem.

 5. Przystąpienie przez Uczestnika do Akcji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na kontakt telefoniczny, aby móc się z nim skontaktować w celu weryfikacji wypełnienia warunków Akcji oraz przekazania Produktów do testowania. Podanie numeru telefonu przez Uczestnika jest niezbędne.

 6. Akcja prowadzona jest w okresie od dnia 25 kwietnia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. (okres dokonywania zgłoszeń), bądź do wyczerpania puli zestawów Produktów do testowania (dalej "Czas Trwania Akcji").

 7. Akcja prowadzona jest z wykorzystaniem strony internetowej o adresie: www.redkennyc.pl oraz za pośrednictwem profilu marki w serwisie facebook.com.

 8. Organizator oświadcza, że Akcja prowadzona jest przy współpracy z następującymi podmiotami:

  1. spółką HUMAN2HUMAN sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w zakresie obejmującym logistykę i wysyłkę
   zestawów produktów zgodnie z postanowieniami § 2.

 9. Organizator oświadcza, że Akcja nie jest sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis facebook.com, ani serwisy z nim związane. Informacje i dane podawane przez osobę zgłaszającą udział w Akcji są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie serwisowi facebook.com. W związku powyższym serwis facebook.com nie odpowiada względem Uczestników za działania związane z Akcją.

§2
Zasady Akcji

 1. W ramach Akcji Organizator nieodpłatnie przekazuje Uczestnikom produkty opisane w ust. 2 celem przeprowadzenia przez Uczestników testów tych produktów.

 2. W Akcji wydawane będą następujące zestawy produktów:

  1. 3 sztuki farb kwasowych demi-permanentnych Redken Shades EQ Bonder Inside w odcieniach: 1 sztuka odcienia 09AG Glossy Greige o pojemności 60 ml, 1 sztuka odcienia 08NCh Chocolate Souffle o pojemności 60 ml, 1 sztuka odcienia 010GRo Sparkling Wine o pojemności 60 ml,

  2. 1 sztuka dedykowanego do koloryzacji developera Shades EQ Processing Solution o pojemności 237 ml,

  (dalej zestaw produktów wymienionych w pkt 1 i 2 jest nazywany jest łącznie „Produktami”).

  Wartość rynkowa „Produktów” wydawana w zestawie w ramach akcji „Wielkie testowanie kultowej koloryzacji kwasowej Redken Shades EQ” wynosi 179,70 zł netto (wartość jednego zestawu Produktów).

 3. W celu otrzymania Produktów Uczestnik powinien w Czasie Trwania Akcji:

  1. wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej o adresie www.redkennyc.pl podając następujące dane kontaktowe do salonu: imię, nazwa salonu fryzjerskiego, NIP salonu fryzjerskiego, numer telefonu, adres e-mail, kod pocztowy miejscowości, w której znajduje się salon fryzjerski,

 4. Uczestnik zgłaszając się do Akcji potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem Akcji i akceptuje jego treść.

 5. Na podstawie danych kontaktowych podanych przez Uczestnika w formularzu kontaktowym Organizator za pośrednictwem reprezentanta handlowego dokona weryfikacji zgłoszenia oraz zbierze dane niezbędne do ewentualnego przekazania Produktów. O przekazaniu Uczestnikowi Produktów do testowania decyduje zespół Organizatora (zespół Redken Polska), na podstawie rozmowy telefonicznej przeprowadzonej z Uczestnikiem, który uzupełnił dane w formularzu. Przekazanie Produktów nastąpi za pośrednictwem przesyłki kurierskiej wysłanej na adres podany przez Uczestnika. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania Produktów wybranym przez siebie Uczestnikom.

 6. W terminie 14 dni od daty otrzymania Produktów Uczestnik powinien przekazać przedstawicielowi Organizatora opinię odnośnie Produktów. Przekazanie opinii powinno nastąpić w szczególności za pośrednictwem wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres email: [email protected]. Ponadto, Uczestnik może przekazać opinię telefonicznie reprezentantowi handlowemu Organizatora.

 7. Jeden Uczestnik jest uprawniony do uzyskania wyłącznie jednego zestawu Produktów w Czasie Trwania Akcji, przy czym ograniczenie nie obejmuje Uczestników pracujących w tym samym salonie fryzjerskim. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszeń Uczestników i odmowy wydania Produktów w przypadku stwierdzenia nadużycia w tym zakresie przez Uczestników (np. wielokrotnego zgłoszenia).

 8. Wydanie Produktów nastąpi zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Uczestnicy Akcji prowadzący indywidualną działalność gospodarczą są obowiązani do samodzielnego rozliczenia podatku dochodowego związanego z otrzymanymi Produktami. Organizator nie odpowiada za prawidłowe zadeklarowanie i rozliczenie podatku Uczestników w tym zakresie.

§3
Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”), gromadzonych w związku z Akcją jest Organizator, tj. L’Oréal Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Grzybowskiej 62.

 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i realizacji uprawnień, o których mowa poniżej należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w L’Oréal Polska sp. z o.o. pod adresem e-mail: [email protected].

 3. Organizator będący administratorem udostępnia dane osobowe podmiotom działającym na zlecenie administratora w związku z obsługą Akcji. Administrator może udostępniać dane osobowe również innym podmiotom, a w szczególności świadczącym na jego rzecz usługi wymagające przetwarzania danych, w tym usługi księgowe, usługi prawne, usługi IT, przy czym podmioty świadczące ww. usługi przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Organizatorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Organizatora. Dane osobowe mogą być także udostępniane podmiotom powiązanym z Organizatorem oraz podmiotom do tego upoważnionym, na podstawie przepisów prawa.

 4. Spółka HUMAN2HUMAN sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu działa jako podmiot przetwarzający. Administrator powierza podmiotowi przetwarzającemu do przetwarzania dane tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji Akcji (w szczególności w zakresie obejmującym logistykę i wysyłkę zestawów produktów zgodnie z postanowieniami § 2).

 5. Dane osobowe Uczestników nagrodzonych mogą zostać przekazane firmie kurierskiej w celu wysyłki Produktów do testowania.

 6. Dane osobowe przetwarzane w związku z Akcją obejmują: imię, nazwisko, nazwa salonu fryzjerskiego, numer telefonu, adres e-mail, adres salonu fryzjerskiego, kod pocztowy.

 7. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jako informacje niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcie działań przed jej zawarciem, w związku z akceptacją regulaminu Akcji przez Uczestnika (dane osobowe przetwarzane będą przez Czas Trwania Akcji).

 8. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu realizacji obowiązków Organizatora wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i rachunkowych, tj. w celu prowadzenia rachunkowości i rozliczenia podatków związanych ze świadczeniami wydawanymi w ramach Akcji (dane osobowe są przetwarzane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na podstawie których Organizator przetwarza dane osobowe).

 9. Dane osobowe są przetwarzane również zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora, tj. dochodzenia roszczeń – w celu zaspokojenia lub obrony Organizatora przed roszczeniami (dane osobowe przetwarzane są do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa).

 10. Dane osobowe są przetwarzane również zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora, którymi są prowadzenie bieżącej korespondencji i udzielanie odpowiedzi na pytania związane z Akcją (dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi oraz w celach archiwizacyjnych).

 11. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników, którzy nie otrzymają Produktów do testowania zakończy się z upływem trzech miesięcy od końca okresu trwania Akcji.

 12. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników, którzy otrzymali Produkty do testowania zakończy się z upływem 5 lat licząc od końca roku, w którym zakończył się Czas Trwania Akcji (w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej po stronie Organizatora).

 13. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.

 14. Uczestnikowi przysługuje prawo skorzystania z uprawnień przewidzianych na gruncie RODO, tj. prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie, na zasadach i w przypadkach przewidzianych w przepisach RODO.

 15. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów (wskazanych powyżej), informujemy o przysługującym prawie do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.

 16. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

 17. Dane osobowe Uczestników nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 18. Podanie danych osobowych w celach: a) realizacji przedmiotu umowy jest warunkiem zawarcia umowy, a niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości jej zawarcia lub brakiem możliwości należytego jej wykonania, b) rozpatrywania reklamacji, dochodzenia ewentualnych roszczeń jest niezbędne celem prawidłowego rozpatrzenia ewentualnej reklamacji lub dochodzenia roszczeń, c) w celach wynikających z przepisów prawa jest obligatoryjne na podstawie przytoczonych przepisów prawa, d) w pozostałych przypadkach jest dobrowolne.

§4
Reklamacje

 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w Czasie Trwania Akcji oraz w terminie 30 dni po upływie Czasu Trwania Akcji.

 2. Reklamacje powinny być składane w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłanej na adres: [email protected] wpisując w tytule wiadomości: „Mass Sampling Redken Shades EQ Bonder Inside”.

 3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, adres poczty elektronicznej oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.

 4. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji zainteresowani zostaną powiadomieni za pośrednictwem wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres wskazany w reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane przez komisję reklamacyjną powołaną przez podmiot rozpatrujący dany rodzaj reklamacji.

§5
Postanowienia końcowe

 1. Pełna treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.redkennyc.pl oraz na profilu marki na portalu facebook.com w okresie prowadzenia Akcji. Każdemu Uczestnikowi przysługuje możliwość pobrania i utrwalenia w wersji elektronicznej regulaminu Akcji.

 2. Niniejsza Akcja nie stanowi gry hazardowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.